Москва: +7 (499) 703 13 46
Прага: +420 774 962 775

Reklamační podmínky

Reklamační řád jako příloha  Všeobecných obchodních podmínek pro reklamaci ubytovacích služeb zakoupených prostřednictvím webu https://studyhostel.cz

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad ubytovacích služeb a uplatnění nároků ze záruky za jakost mezi prodávajícím a kupujícím, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Prodávajícím je společnost Education Centre BUSINESS EUROPE s.r.o. IČ: 03486567 se sídlem Vlkova 532/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 232383, zejména v oblasti poskytování ubytovacích služeb (dále jen „služeb“). Kontaktní email je: info@studyhostel.cz, kontaktní tel. je +420 774 962 775.

Kupujícím je svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře smlouvu.

Kupujícím – spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího:

na adrese sídla prodávajícího doručením poštou, osobně, nebo emailem na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemné oznámení о reklamace.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající písemné nebo emailové potvrzení.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

informováním prodávajícího e-mailem či písemně na adrese sídla prodávajícího.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.01.2020