Москва: +7 (499) 703 13 46
Прага: +420 774 962 775

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky

 1. Užití

1. TěmitoVšeobecnými smluvními a ubytovacími podmínkami, příslušnou smlouvou, zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy  souvisejícími se řídí všechny právní vztahy mezi  Nájemcem  a Ubytovatelem, které se týkají dlouhodobého Ubytování a/nebo využití Dalších služeb v areálu.

1.2. V těchto Všeobecných smluvních a ubytovacích podmínkách značí pojem:

1.2.1. „Podmínky“ tyto Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky

1.2.2. „Právní předpis“,  zejména zák .č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník v platném  znění a s tímto zákonem související předpisy.

1.2.3. „Ubytovatel“ společnost Education Centre BUSINESS EUROPE s.r.o. IČ: 03486567 se sídlem Vlkova 532/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 232383.

1.2.4. „Areál LLR“ ubytovací areál pod adresou Lipno nad Vltavou 302, PSČ 382 78

1.2.5. „Ubytovací jednotka“ prostorově vymezený soubor místností a jejich příslušenství v Areálu Hloubětín určený k přechodnému ubytování osob.

1.2.6. „Ubytování“  užívání Ubytovací  jednotky a  služeb  spojených s užíváním  Ubytovací  jednotky, které jsou takto Ubytovatelem výslovně označeny.

1.2.7. „Další  služby“  služby  poskytované  Ubytovatelem  v Areálu,  které  nejsou  službami spojenými s užíváním Ubytovací jednotky.

1.2.8. „Internetové stránky“ internetové stránky Ubytovatele https://studyhostel.cz

1.2.9. „Smlouva“ smlouva o přechodném nájmu Ubytovací jednotky v Areálu.

1.2.10. „Rezervace“  poptávka  po Ubytování v Areálu provedená vyplněním elektronického  formuláře umístěného na Internetových  stránkách či dalšími  způsoby umožňujícími Ubytovateli určit identitu a doručovací údaje odesílatele poptávky a  obsah  jeho poptávky.

1.2.11. „Potvrzení rezervace“ zpráva Ubytovatele o akceptaci Rezervace odeslaná Nájemci.

1.2.12. „Nabídka“ nabídka Ubytování a/nebo Dalších služeb v Areálu určená buďto konkrétní osobě a nebo neuzavřenému okruhu osob.

1.2.13. „Faktura“ vyúčtování sjednané ceny Ubytování a/nebo Další služby vystavená Ubytovatelem Nájemci na základě Potvrzení rezervace.

1.2.14. „Nájemce“ osoba, která formou Rezervace projevila zájem uzavřít Smlouvu s Ubytovatelem a dále osoba, která Smlouvu s Ubytovatelem uzavřela.

1.2.15. „Zprostředkovatel“ fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  má  s Ubytovatelem  uzavřenou Smlouvu a svým jménem zajišťuje Ubytování pro Nájemce a Uživatele.

1.2.16. „Uživatel“ s Nájemcem spojená osoba oprávněná na základě jeho Smlouvy užívat Ubytovací jednotku a další zařízení areálu během sjednané doby nájmu či využít Další službu.

1.2.17. „Provozní řád“  vnitřní předpis Ubytovatele upravující podmínky užívání  konkrétní části či zařízení  pro  rekreační  využití v Areálu,  kterým  je  její uživatel povinen  se  řídit.

1.3. Veškerá  právní  jednání  mezi Nájemcem / Zprostředkovatelem a  Ubytovatelem  (Nabídky, Smlouvy, Rezervace a další) jsou  vedena písemně, přičemž za písemná právní jednání se považují i právní jednání uskutečněná prostřednictvím e-mailu či elektronického formuláře Ubytovatele.

1.4. Zjevné písařské a tiskové chyby Ubytovatele nezavazují.

1.5. Odesláním/zadáním  Rezervace Ubytovateli Nájemce/  Zprostředkovatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami jeho Nabídky, s cenou  Ubytování  a/nebo  Dalších  služeb  a  s těmito Podmínkami jako s nedílnou součástí Smlouvy, bude-li uzavřena.

1.6. Tyto Podmínky jsou součástí Smlouvy a pro Ubytovatele, Nájemce,  Uživatele a  Zprostředkovatele nahrazují veškeré jiné/odlišné všeobecné smluvní a ubytovací podmínky.

1.7. Uzavřením Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí od ní odchylná ujednání mezi Ubytovatelem a Nájemcem/ Zprostředkovatelem.

1.8. Tam,   kde Smlouva a/nebo   tyto Podmínky  příslušnou  část  právního  vztahu  mezi  Nájemcem/ Zprostředkovatelem a Ubytovatelem výslovně neupravuje nebo je tato úprava v rozporu  s kogentním ustanovením právního předpisu, aplikuje se úprava obsažená v právním předpisu.

 1. Nabídky, Rezervace a Smlouvy

2.1. Ubytovatel nabízí Ubytování a/nebo Další služby formou Nabídek na Internetových stránkách, formou obchodních  sdělení,  s jejichž zasíláním  adresát vyslovil  souhlas, prostřednictvím jím  schválených zprostředkovatelů, jakož i formou reklamních materiálů Ubytovatele.

2.2. Podmínkami uvedenými v Nabídce je Ubytovatel vázán jen po dobu, která je v Nabídce uvedena. Tyto podmínky je Ubytovatel oprávněn v době trvání Nabídky jednostranně změnit stejným způsobem, jakým provedl nabídku, a to až do doby doručení Rezervace, kterou Nájemce na Nabídku reagoval.

2.3. Ubytovatel přijímá Rezervace a uzavírá Smlouvy pouze s osobami, které dovršily věk nejméně18 let. Rezervace od osob do dovršení věku 18-tilet Ubytovatel neakceptuje.

2.4. Pokud Nájemce do7mi dnů  od odeslání/zadání  Rezervace  neobdrží od  Ubytovatele  Potvrzení rezervace, považuje se Rezervace za neakceptovanou.

2.5. Ubytovatel má právo kdykoli bez udání důvodu odmítnout Rezervaci nebo zrušit Potvrzenou rezervaci, a to až do okamžiku vzniku Smlouvy.

2.6. Pokud Ubytovatel akceptuje Rezervaci, zašle Nájemci  Potvrzení rezervace. Nájemce  je  povinen všechny údaje v Potvrzení rezervace zkontrolovat a případné chyby okamžitě nahlásit Ubytovateli.

2.7. Mezi Nájemcem  a Ubytovatelem vzniká Smlouva   v okamžiku,   kdy Nájemce  obdrží Fakturu Ubytovatele vztahující se k jím odeslané/zadané a Ubytovatelem Potvrzené rezervaci.

2.8. Mezi Zprostředkovatelem a Ubytovatelem vzniká smluvní vztah dnem uzavřením sezónní Smlouvy na zprostředkování ubytování.

2.9. Smlouva se vztahuje k nájmu Ubytovací jednotky, který má dlouhodobé časově omezené trvání, a/nebo k využití Další služby.

 1. Změna Smlouvy či Potvrzené rezervace

3.1. Změnit Smlouvu lze pouze písemně.

3.2. Návrh na změnu Smlouvy není druhá strana povinna akceptovat.

3.3. Potvrdí-li Ubytovatel návrh Nájemce/ Zprostředkovatele na změnu Smlouvy či Potvrzené rezervace, může požadovat paušální náhradu nákladů za provedení změny ve výši uvedené v Ceníku Ubytovatele.

 1. Údaje o Nájemci a výměna Nájemce a Uživatelů

4.1. Nájemce a Uživatelé nesmí Ubytování a/nebo Další službu z jakéhokoliv důvodu přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve Smlouvě, pokud změnou Smlouvy není s Ubytovatelem  dohodnuto jinak.

4.2. Ubytovatel  má  právo  s okamžitou platností  vypovědět  smlouvu,  pokud  jsou  při  rezervaci  údaje Nájemce/Uživatelů neúplné, či jsou nepřesně specifikovány. Nájemce nemá nárok na náhradu ceny.

 1. Údaje o Zprostředkovateli a Uživatelích

5.1. Smluvní Zprostředkovatel zajišťuje Ubytování svým jménem pro Uživatele, se kterým má sjednanou platnou  smlouvu.  Uživatel  nesmí  Ubytování  a/nebo  Další  službu  z jakéhokoliv  důvodu  přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve Smlouvě, pokud změnou Smlouvy není s Ubytovatelem dohodnuto jinak.

5.2. Ubytovatel  má  právo  s okamžitou  platností  vypovědět  smlouvu,  pokud  jsou  při  rezervaci  údaje Zprostředkovatele / Uživatelů neúplné, či jsou nepřesně specifikovány. Zprostředkovatel / Uživatel nemá nárok na náhradu ceny.

 1. Ceny

6.1.Ceny Ubytování, Dalších služeb, Volitelných příplatků, jakož i ostatní ceny a povinné platby jsou uvedeny  v ceníku  Ubytovatele  účinném  pro  období,  ve  kterém  je/bude  Ubytování  či  Další  služba poskytnuta a/nebo nastane jiná skutečnost zakládající povinnost Nájemce/ Zprostředkovatelek zaplacení(dále též „Ceník“). Ceny uvedené v Ceníku platí vždy, pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak.

6.2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, pak platí, že v Ceníku uvedené ceny zahrnují DPH.

6.3. Ceny v Ceníku jsou uvedeny v Kč (CZK) a/nebo v EUR.

6.4. Nájemce/ Zprostředkovatel je povinen zaplatit Ubytovateli sjednanou cenu, jak je uvedena v písemném Potvrzení rezervace, a následně ve  vystavené Faktuře,  a  to v měně,  ve výši a ve lhůtě splatnosti  ve Faktuře uvedené.

6.5. Při  bezhotovostním  převodu  se  za  zaplacení  považuje  připsání  příslušné  peněžní  částky  na  účet Ubytovatele. Při hotovostní platbě se za zaplacení považuje převzetí peněžní částky Ubytovatelem.

6.6. Nájemce  není  oprávněn uplatnit požadavek  na  slevu či jiný požadavek  vyplývající  z Nabídky Ubytovatele, pokud tak neučinil v Rezervaci a již mu bylo Ubytovatelem odesláno Potvrzení rezervace.

6.7. Ubytovatel není oprávněn po Potvrzení rezervace jednostranně zvýšit cenu, s výjimkou případů, kdy v důsledku  změny právního  předpisu  dojde  ke  změně  sazby  DPH, ke  zvýšení  místního poplatku za lázeňský  nebo rekreační  pobyt je-li  v ceně  zahrnuta/nebo k podstatné  změně  cenových  vstupů vztahujících se k Ubytování a/nebo Další službě. Za podstatnou změnu se považuje zvýšení nejméně o 5%, ke kterému dojde v období od Potvrzení rezervace do prvního dne Ubytování. Pokud na základě některého  z uvedených důvodů přistoupí Ubytovatel ke zvýšení ceny, informuje Nájemce o nové ceně s uvedením důvodu stejným způsobem, jako mu zaslal Potvrzení rezervace. Po oznámení nové ceny je Nájemce oprávněn od  Smlouvy  odstoupit bez  povinnosti hradit Ubytovateli odstupné (storno poplatky) dle čl. 12 těchto Podmínek.

6.8. Ceny a platební podmínky Zprostředkovatele jsou vždy specifikovány v sezónní smlouvě.

7. Volitelné a povinné příplatky a poplatky

7.1.Nájemce je povinen kromě ceny Ubytování a/nebo ceny Dalších služeb uhradit  i cenu za doplňkové vybavení Ubytovací  jednotky  (např.  dětská  židlička  apod.) či  cenu  za  umístění  domácího  zvířete v Ubytovací jednotce.

7.2.Pokud povinnost zaplacení příplatku vznikne dodatečně (např. během Ubytování nebo z jiného důvodu) je Nájemce/ Uživatel povinen zaplatit jej Ubytovateli ihned po jeho vyúčtování,  a  to ve výši uvedené v Ceníku, a to zejména v případě

7.2.1. povinných a volitelných příplatků dle ceníku

7.2.2. dodatečného zapůjčené doplňkového vybavení Ubytovací jednotky

7.2.3. nesprávného či opožděného opuštění Ubytovací jednotky

7.2.4. nadměrného znečištění Ubytovací jednotky

7.2.5. užívání Ubytovací jednotky v rozporu s Pravidly užívání vybavení apartmánu.

 1. Platební podmínky pro Nájemce

8.1. Činí-li doba mezi datem vyhotovení Potvrzení rezervace a prvním dnem Ubytování více jak 60 dnů, je Nájemce povinen zaplatit Ubytovateli zálohu ve výši 30% z celkové sjednané ceny,  a  to do  14  dnů ode dne vystavení Faktury. Doplatek sjednané celkové ceny musí být zaplacen Ubytovateli nejpozději 6 týdnů před prvním dnem Ubytování.

8.2. V případě, že doba mezi datem vyhotovení Potvrzení rezervace a prvním dnem Ubytování je kratší jak 6 týdnů, je Nájemce povinen zaplatit Ubytovateli  celou sjednanou cenu ve lhůtě splatnosti uvedené ve Faktuře.

8.3. Vpřípadě prodlení  se  zaplacením celkové  ceny  nebo  zálohy  Ubytovatel  Nájem cena  toto  prodlení upozorní s tím, že po tomto upozornění může Nájemce dlužnou částku zaplatit v náhradní lhůtě stanovené Ubytovatelem (obvykle 7 dnů), nejpozději však do prvního dne Ubytování. Pokud  ani  v tomto případě Ubytovatel platbu Nájemce neobdrží, má Ubytovatel právo  od Smlouvy  odstoupit. Dojde-li z tohoto důvodu k odstoupení Ubytovatele od Smlouvy, je Ubytovatel oprávněn účtovat Nájemci storno poplatky ve smyslu čl. 12těchto Podmínek. Právo Ubytovatele na náhradu škody zůstává vyúčtováním storno poplatků nedotčeno.

8.4. Pokud se při příjezdu Nájemce do Areálu prokáže, že sjednaná cena nebyla ještě zcela připsána na účet Ubytovatele,  je Nájemce  povinen  zaplatit chybějící  částku  na  místě.  V opačném případě má Ubytovatel právo od  Smlouvy  odstoupit  a Nájemci Ubytování v Areálu odmítnout. Prokáže-li  se později, že takto došlo ke vzniku přeplatku, Ubytovatel přeplatek Nájemci neprodleně vrátí.

8.5. Není-li Ubytování a/nebo Další služba z důvodů na straně Nájemce využito z cela či z části po celou dle Smlouvy sjednanou dobu či její část, nemá Nájemce právo na vrácení ceny nebo její části.

 1. Příjezd a odjezd

9.1. Ubytování  je  možno zahájit  nejdříve v  den,  který  je dle Smlouvy prvním  dnem  Ubytování  (den příjezdu), a to v době od 15:00. V den, který je dle Smlouvy posledním dnem Ubytování(den odjezdu), je Nájemce a  Uživatelé povinen vyklizenou  a  vyčištěnou Ubytovací  jednotku opustit  do  08:00  hodin. V případě příjezdu hosta po provozní době recepce, bude host odbaven dle pravidel pozdního check-in.

9.2. Pokud má Nájemce zájem sjednanou dobu Ubytování prodloužit, je Ubytovatel oprávněn Ubytování poskytnout zcela či zčásti v jiné Ubytovací jednotce, vysloví-li obě strany souhlas s takovou změnou Smlouvy.

 1. Provozní řády a další podmínky Užívání

10.1. Nájemce a Uživatelé jsou povinni řídit se Provozními řády Ubytovatele stanovenými pro příslušnou část Areálu (např. Pravidla užívání vybavení apartmánu a další). Provozní řády Ubytovatel zveřejňuje vyvěšením v příslušné části Areálu a dále je poskytuje na vyžádání k nahlédnutí na recepci.

10.2. Ubytovatel má právo provádět změny v nastavení a otevírací době jednotlivých zařízení Areálu.

10.3. Nájemce a Uživatelé jsou povinni v první den Ubytování při odbavení v recepci Areálu předložit průkaz totožnosti. Osobě, která tak neučiní, má Ubytovatel právo Ubytování odmítnout, bez nároku na finanční náhradu.

10.4. Nájemce odpovídá za  platnost či správnost osobních, cestovních a dalších dokladů, které potřebuje Nájemce a Uživatelé a domácí zvířata uvedení v Potvrzené rezervaci k cestě do/z a k pobytu v místě Areálu. Ubytovatel neposkytuje v tomto směru žádné poradenství a nenese žádnou odpovědnost za následky plynoucí ze skutečnosti, že v důsledku chybných či neplatných dokladů nemohl Nájemce, Uživatelé či domácí zvířata uskutečnit cestu do/z a/nebo pobývat v místě Areálu.

10.5. Ubytovatel má  právo  s okamžitou  platností  odstoupit  od  Smlouvy,  pokud i  dodatečně  zjistí,  že v Rezervaci Nájemcem  uvedené údaje o Nájemci a/nebo Uživatelích a/nebo další  údaje  v Rezervaci uvedené jsou neúplné či nepravdivé.

10.6. Ubytovací jednotka smí být obsazena nejvýše takovým počtem osob, který uvedl Ubytovatel v soupisu jednotlivých typů Ubytovacích jednotek.

10.7. Nájemce a Uživatelé jsou povinni opustit Ubytovací jednotku v poslední den Ubytování ve stanoveném čase, prostou věcí Nájemce a/nebo Uživatelů a přiměřeně čistou (tzn. Umyté nádobí, vyklizené osobní věci, vyklizená lednice a vynesené odpadky z košů).

10.8. V případě nezbytné údržby či opravy Ubytovací jednotky je Nájemce a Uživatelé povinen bez nároku na kompenzaci umožnit během Ubytování provedení potřebných prací.

10.9. Při porušení pravidel stanovených v těchto Podmínkách a/nebo Provozních řádech Ubytovatele a/nebo  při neuposlechnutí instrukcí  personálu Ubytovatele, má Ubytovatel právo Nájemce a Uživatele z Areálu bez jakékoliv náhrady vykázat.

 1. Domácí zvířata

11.1. Ubytovatel zakazuje přítomnost domácího zvířete v Areálu.

 1. Odpovědnost Nájemce za škodu

12.1. Nájemce odpovídá za stav převzaté Ubytovací jednotky a jejího inventáře, za řádný průběh událostí v/nebo kolem této Ubytovací jednotky nebo v jiných zařízeních Areálu,  a  to  i  pokud  jsou tato zařízení používána Uživatelem uvedeným ve Smlouvě.

12.2. V případě vzniku škody, za kterou Nájemce odpovídá, je povinen tuto škodu nahradit v penězích, pokud se v konkrétním případě s Ubytovatelem a/nebo poškozeným nedohodne jinak.

12.3. Poškození Ubytovací  jednotky  a/nebo poškození  či  ztrátu  jejího  inventáře je  Nájemce  povinen ihned ohlásit Ubytovateli na recepci Areálu LLR, a to bez ohledu na to, zda za ni odpovídá.

 1. Kauce

13.1.Ubytovatel může dle svého uvážení, nejpozději však v první den Ubytování, požádat Nájemce o složení kauce ve  výši  6000,- kč (€  240,-) na krytí případných  škod  způsobených poškozením Ubytovací jednotky či poškozením nebo ztrátou jejího inventáře a/nebo na krytí jiných pohledávek Ubytovatele za Nájemcem vzniklých v souvislosti  se  Smlouvou  a/nebo jejím porušením. Nastane-li skutečnost, pro kterou byla kauce složena, je Ubytovatel oprávněn z této kauce uspokojit svoji pohledávku jejím započtením proti kauci.

13.2. Pokud kauci Nájemce nesloží, je Ubytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

13.3. Kauci nebo její část zbývající po uspokojení svých pohledávek Ubytovatel  Nájemci vrátí v případě, že Ubytovací jednotka bude řádně a včas opuštěna v souladu s ustanoveními těchto Podmínek.

 1. Zrušení Potvrzené rezervace Nájemcem či odstoupení Nájemce od  Smlouvy  se  zaplacením odstupného (stornopoplatky)

14.1. Nájemce je oprávněn zrušit Potvrzenou rezervaci či odstoupit od Smlouvy do prvního dne Ubytování (včetně)se zaplacením odstupného (dále též „Storno poplatek“) Ubytovateli, přičemž Storno poplatek činí při odstoupení od Smlouvy 100% ve vyšší 6000,- kč (€  240,-).

 1. Změna Smlouvy z důvodů vyšší moci

15.1. Nemůže-li Ubytovatel dodržet Smlouvu z cela  či  z části z důvodu  vyšší  moci, oznámí Nájemci neprodleně tuto skutečnost a do 14 –ti dní potom to oznámení mu předloží návrh na změnu Smlouvy (jiná Ubytovací jednotka, jiný termín, atd.).

15.2. O  vyšší moc jde v případě,  kdy v plnění Smlouvy Ubytovateli brání okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu (např. rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečné nebezpečí, stávka, blokáda, živelní událost apod.), které nemohl Ubytovatel předvídat nebo kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat.

15.3. Nájemce má v takovém případě právo odmítnout návrh na změnu Smlouvy do  14-tidní ode dne jeho doručení. V případě odmítnutí návrhu Nájemcem má Ubytovatel právo odstoupit od Smlouvy. Nájemce má  právo  na  vrácení  do  doby odstoupení Ubytovateli  zaplacených  částek. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit Nájemci škodu, která mu v souvislosti se zásahem vyšší moci vznikla.

 1. Odpovědnost Ubytovatele

16.1.Ubytovatel odpovídá za škodu na věci, kterou Nájemce a/nebo Uživatel odložil nebo vnesl  po  dobu Ubytování do Ubytovací jednotky nebo do prostor určených Ubytovatelem k odložení nebo uložení věcí v rámci Areálu. Povinnost Ubytovatele nahradit škodu na věcech odložených nebo vnesených se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata. Nájemce a/nebo Uživatel je povinen dodržovat příslušný Provozní řád Ubytovatele upravující ukládání a odkládání věcí a ke vzniku škody nepřispívat svojí nedbalostí.

16.2. Ubytovatel neodpovídá za vady externě poskytnutých služeb, které si Nájemce a/nebo Uživatel sjednali o své vůli.

16.3. Ubytovatel neodpovídá za škodu způsobenou třetím osobám, které se nachází s povolením Nájemce a/nebo Uživatele v Areálu včetně venkovních prostor, ke které došlo chováním nebo opomenutím ze strany Nájemce a/nebo Uživatelů a/nebo třetích osob.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen „ADR“)

17.1.Nájemce –spotřebitel  má  právo  na  mimosoudní  řešení  spotřebitelského  sporu.  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

18. Rozhodné právo

18.1. Smlouva a ostatní právní vztahy mezi Nájemcem a Ubytovatelem se řídí výhradně právním řádem České republiky. Případné  spory  mezi  Nájemcem  a  Ubytovatelem,  nedojde-li  k dohodě či  vyřešení  sporu prostřednictvím ADR, rozhodují soudy České republiky, přičemž pro jejich rozhodování je příslušný obecný soud Ubytovatele.

 1. Zasílání informačních sdělení a ochrana osobních údajů

19.1. S daty Nájemce a/nebo Uživatelů je Ubytovatel povinen nakládat dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

19.2. Osobní údaje Nájemce a/nebo Uživatelů je Ubytovatel oprávněn užít jen k právnímu jednání o uzavření Smlouvy,  k plnění Smlouvy, uplatnění  nároků ze Smlouvy nebo právního jednání o jejím  uzavření a/nebo ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

19.3. Ubytovatel má právo zasílat informační sdělení Nájemci a/nebo Uživatelům s tím, že respektuje právo těchto  osob odmítnout  zasílaní  jakýchkoli  obchodních  sdělení. Ubytovatel si  od Nájemce a/nebo Uživatele vyžádá  vyjádření  SOUHLASU  se  zasíláním  informačních  sdělení.  Obsahem  těchto informačních sdělení  je  zejména  oznámení  o  aktualitách  a  novinkách  souvisejících  s  aktivitami Ubytovatele a/nebo Nabídky Ubytovatele  a/nebo  informace  o nabídkách služeb. Souhlas může Nájemce a/nebo Uživatel udělit odpovědí  na doručený email  s  uvedením  předmětu SOUHLAS. V případě, že Nájemce a/nebo Uživatel již jednou dal souhlas se zasíláním informací a o jejich další zasílání nemá zájem, může odpovědí na doručený email s uvedením předmětu VYŘAZENÍ, být vyřazen z distribučního seznamu Ubytovatele.

 1. Účinnost Podmínek

20.1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2020.